Psiho - socijalna skrb o braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata

– Načiniti evidenciju branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata potrebitih psiho-socijalne skrbi
– Ustrojiti, educirati i osposobiti mobilne i stacionarne timove za psiho socijalnu pomoć

– Iskoristiti ponuđena namjenska sredstva za funkcioniranje timova iz EU fondova i proračuna
– Sa stručnim partnerima i educiranim timovimaolakšati život braniteljima i stradalnicima iz Domovinskog rata